തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കും; തീരുമാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി

(www.kl14onlinenews.com)
(21-MAR-2024)

തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കും; തീരുമാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി
ഡൽഹി: അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി. പുതുക്കിയ വേതനം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനാണ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എംജിഎൻആർഇജിഎസ് നടപ്പാക്കുന്ന മന്ത്രാലയം അനുമതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിലടക്കമുള്ള പ്രധാന വാഗ്ദാനമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വേതന വർദ്ധനവ്. പുതുക്കിയ വേതനം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് മന്ത്രാലയത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

2005-ലെ എംജിഎൻആർഇജിഎയുടെ സെക്ഷൻ 6-ലെ ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രകാരം എംജിഎൻആർഇജിഎസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള വേതനനിരക്ക് കേന്ദ്രമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സിപിഐ-എഎൽ (ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക-കർഷക തൊഴിലാളി)യിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൂലി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എംജിഎൻആർഇജിഎസ് വേതനം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വർധിച്ചതായി അറിയുന്നു, മൊത്തത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് 5-6 ശതമാനം വരെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ MGNREGS വേതന നിരക്ക് മാർച്ച് 25 ന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു.

എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വേതന നിരക്കുകളിലെ ഉചിതമായ വർദ്ധനയുടെ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ച വീക്ഷണം എടുക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വേതനത്തിൽ അനുയോജ്യമായ വർദ്ധനവിന്റെ ആവശ്യകത വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രതിധ്വനിക്കുകയും ചെയ്തു, കൂടാതെ ഈ കമ്മിറ്റി അതിന്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വേതന നിരക്കുകളിലെ ഉചിതമായ വർദ്ധനയുടെ പ്രസക്തമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഡോആർഡി (ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്) പരിഗണിക്കണമെന്നും എംജിഎൻആർഇജിഎ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേതന നിരക്ക് എത്രയും വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഡിഎംകെ അംഗം കനിമൊഴി കരുണാനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി, 'മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം (എംജിഎൻആർഇജിഎ) വഴിയുള്ള ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ- വേതന നിരക്കുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച' എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്ക് കീഴിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗങ്ങൾ അവിദഗ്‌ധമായ മാനുവൽ ജോലിക്ക് സന്നദ്ധരായ ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ വേതനത്തോട് കൂടിയുള്ള തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സർക്കാർ 50 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ കൂടി ഇതിൽ അധികമായി നൽകാറുണ്ട്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, മാർച്ച് 20 വരെ ഏകദേശം ആറ് കോടി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 35.5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ 100 ദിവസം ജോലി പൂർത്തിയാക്കി

Post a Comment

Previous Post Next Post