മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, പവന് 43,600 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(13-Sep-2023)

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം
സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, പവന് 43,600 രൂപ
തിരുവനന്തപുരം :
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് സ്വർണത്തിന് 43600 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5450 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 4528 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ ഉയർന്ന വെള്ളിയുടെ വിലയും ഇന്ന് കുറഞ്ഞു.

സെപ്തംബർ മാസത്തെ സ്വർണ വില

സെപ്തംബർ 1- 44,040 രൂപ
സെപ്തംബർ 2- 44,160 രൂപ
സെപ്തംബർ 3 - 44,160 രൂപ
സെപ്തംബർ 4 - 44,240 രൂപ
സെപ്തംബർ 5 - 44,240 രൂപ
സെപ്തംബർ 6 - 44000 രൂപ
സെപ്തംബർ 7 - 43,920 രൂപ
സെപ്തംബർ 8 - 44,000 രൂപ
സെപ്തംബർ 9 - 43880 രൂപ
സെപ്തംബർ 10 - 43880 രൂപ
സെപ്തംബർ 11 - 43880 രൂപ
സെപ്തംബർ 12 - 43880 രൂപ
സെപ്തംബർ 13 - 43600രൂപ

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സ്വർണ വില
 
ഓഗസ്റ്റ് 1-  44320 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 2 - 44,080 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 3 -  43960 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 4 -  43960 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 5 -  44,120 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 6 -  44,120 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 7 -  44,120 രൂപ 
ഓഗസ്റ്റ് 8-  44,040 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 9 -  44,040 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 10 - 43,760 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 11 - 43,640 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 12 - 43720 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 13 - 43720 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 14 - 43720 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 15 - 43,640 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 16 -  43560 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 17 - 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 18 - 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 19 - 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 20 - 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 21- 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 22 - 43280 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 23 - 43,440 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 24 - 43,600 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 25 - 43,600 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 26 - 43,600 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 27- 43,600 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 28 - 43,600 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 29 - 43,760 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 30 - 44,000 രൂപ
ഓഗസ്റ്റ് 31 - 44,120 രൂപ

Post a Comment

Previous Post Next Post