സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു, പവന് 41,880 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(20-Jan-2023)

സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു, പവന് 41,880 രൂപ
തിരുവനന്തപുരം :
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില(Gold Price) കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 41,880 രൂപയായി. 

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ ഉയർന്ന് 5235 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 30 രൂപയാണ് ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 4330 രൂപയാണ് വില .  

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 74  രൂപയാണ്. ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ്.

ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ജനുവരി 1: 40480 
ജനുവരി 2: 40,360
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880 
ജനുവരി 5 : 41,040 
ജനുവരി 6 : 40,720
ജനുവരി 7 :  41,040
ജനുവരി 8 :  41,040
ജനുവരി 9 :  41,280
ജനുവരി 10 : 41,160 
ജനുവരി 11 : 41,040 
ജനുവരി 12 : 41,040 
ജനുവരി 13: 41,280 
ജനുവരി 14: 41,600 
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16 : 41,760 
ജനുവരി 17 : 41,760 
ജനുവരി 18 : 41,600 
ജനുവരി 19 : 41,600 
ജനുവരി 20 : 41,880 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)

Post a Comment

Previous Post Next Post