ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

(www.kl14onlinenews.com)
(26-Jan-2023)

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം : ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗാന്ധിയൻ. ഗവർണറുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളിലൂന്നിയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ദേശീയ ബാലതരംഗത്തിന്റെ വേദിയിലാണ് പരാമർശം

Post a Comment

Previous Post Next Post