കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില, പവന് 39,000 രൂപ കടന്നു

(www.kl14onlinenews.com)
(17-NOV-2022)

കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില, പവന് 39,000 രൂപ കടന്നു
കൊച്ചി :
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില (Gold Price) ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയും പവന് 600 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4,875 രൂപയും പവന് 39,000 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും ഉയർന്ന് യഥാക്രമം 4,800 രൂപയിലും പവന് 38,400 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

നവംബര്‍ മാസത്തെ സ്വര്‍ണ വില (പവന്)

നവംബര്‍ 1- 37,280 രൂപ
നവംബര്‍ 2- 37480 രൂപ
നവംബര്‍ 3- 37,360 രൂപ
നവംബര്‍ 4- 36,880 രൂപ
നവംബര്‍ 5- 37,600 രൂപ
നവംബര്‍ 6- 37,600 രൂപ
നവംബര്‍ 7- 37,520 രൂപ
നവംബര്‍ 8- 37,520 രൂപ
നവംബര്‍ 9- 37,880 രൂപ
നവംബര്‍ 10- 37,880 രൂപ
നവംബര്‍ 11- 38,240 രൂപ
നവംബര്‍ 12- 38,560 രൂപ
നവംബര്‍ 13- 38,560 രൂപ
നവംബര്‍ 14- 38,560 രൂപ
നവംബര്‍ 15- 38,840 രൂപ
നവംബര്‍ 16- 38,400 രൂപ
നവംബര്‍ 16- 39,000 രൂപ  (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്)

ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ സ്വര്‍ണ വില (പവന്)

ഒക്ടോബര്‍ 1- 37, 200 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 2- 37, 200 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 3-  37,480 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 4- 37,880 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 5- 38,200  രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 6- 38,280 രൂപ ( ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്)
ഒക്ടോബര്‍ 7- 38,280 രൂപ ( ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്)
ഒക്ടോബര്‍ 8 - 38,280 രൂപ ( ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്)
ഒക്ടോബര്‍ 9- 38,280 രൂപ ( ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്)
ഒക്ടോബര്‍ 10 -38,080 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 11 -37,520 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 12 - 37,320 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 13 - 37,320 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 14 - 37,320 രൂപ 
ഒക്ടോബര്‍ 15 -36,960 രൂപ  ( ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്)
ഒക്ടോബര്‍ 16 -36,960 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 17 -37,160 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 18 -37,160 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 19 -37,240 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 20 -37,080 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 21 -37,000 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 22 - 37600 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 23 - 37600 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 24  - 37600 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 25 - 37480രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 26 - 37600 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 27 - 37680 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 28 - 37680 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 29 - 37,400 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 30 - 37,400 രൂപ
ഒക്ടോബര്‍ 31 - 37,280 രൂപ

Post a Comment

Previous Post Next Post