സുലൈമാൻ സേട്ട് സെൻ്റർ തുരുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ സുന്നത്ത് ക്യാമ്പ്

(www.kl14onlinenews.com)
(25-MAR-2024)

സുലൈമാൻ സേട്ട് സെൻ്റർ തുരുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
സൗജന്യ സുന്നത്ത് ക്യാമ്പ്
അശരണർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി സേവന പാതയിൽ എന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന
സുലൈമാൻ സേട്ട് സെൻ്റർ തുരുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന

6 സൗജന്യ സുന്നത്ത് ക്യാമ്പ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും ബന്ധപ്പെടുക

ഹനീഫ് തുരുത്തി 967777677 റഹ്‌മാൻ തുരുത്തി 9633228587

അഷ്റഫ് തുരുത്തി 9633083123 സുഹൈൽ തുരുത്തി 8590234963

കാസർഗോഡ് നഗരസഭ തുരുത്തി പതിനാലാം വാർഡിലെ അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്

റമളാൻ 17 (മാർച്ച് 28 )

പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർ അതിനൂതനരീതിയിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെയും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെയും ആവശ്യമില്ല

- സുരക്ഷിതവും അണു വിമുക്തവുമായ സെൻട്രലൈസ്‌ഡ് എയർ കീഷൻഡ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ

NB : ആറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം

Post a Comment

Previous Post Next Post