‘കേരള’ പ്രമേയം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; ഐകകണ്‌ഠേന പാസാക്കി

(www.kl14onlinenews.com)
(Aug -09-2023)

‘കേരള’ പ്രമേയം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; ഐകകണ്‌ഠേന പാസാക്കി
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയില്‍ ‘കേരള’ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമധേയം എല്ലാ ഭാഷകളിലും ‘കേരളം’ എന്നാക്കി മാറ്റാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ചട്ടം 118 പ്രകാരമുള്ള പ്രമേയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭരണഘടനയില്‍ ‘കേരള’ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളം എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് സഭ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള നടപടികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.

പ്രമേയം നിയമസഭ ഐകകണ്‌ഠേന പാസാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പാസായതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളിലടക്കം ‘കേരളം’ എന്ന നാമം ഉപയോഗത്തില്‍ വരും. ഭരണഘടനയിലും ഔദ്യോഗികമായി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള എഴുത്തിലും ഈ മാറ്റം പ്രകടമാകും.

Post a Comment

Previous Post Next Post