ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് 2 ട്രെയിനുകൾ താത്കാലികമായി ഓട്ടം നിർത്തി, കാര്യമിതാണ്

(www.kl14onlinenews.com)
(Jun-14-2023)

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് 2 ട്രെയിനുകൾ താത്കാലികമായി ഓട്ടം നിർത്തി, കാര്യമിതാണ്
ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൈത്രീ എക്സ്പ്രസ്, ബന്ധൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു. കൊൽക്കത്ത-ധാക്ക-കൊൽക്കത്ത മൈത്രി എക്‌സ്‌പ്രസ് (13109/13110), ധാക്ക-കൊൽക്കത്ത-ധാക്ക മൈത്രി എക്‌സ്‌പ്രസ് (13129/13130), കൊൽക്കത്ത-ഖുൽന-കൊൽക്കത്ത ബന്ധൻ എക്‌സ്‌പ്രസ് (13129/13130) എന്നിവ ബംഗ്ലാദേശ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയത്.

ജൂൺ 23 നും ജൂലൈ 3 നും ഇടയിൽ ഈ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല. ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും.

ട്രെയിനുകളും അവ റദ്ദാക്കിയ ദിവസങ്ങളും

13107 ധാക്ക-കൊൽക്കത്ത മൈത്രീ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 23, ജൂൺ 25, ജൂൺ 27, ജൂൺ 30, ജൂലൈ 2
13108 കൊൽക്കത്ത-ധാക്ക മൈത്രീ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 24, ജൂൺ 26, ജൂൺ 28, ജൂലൈ 1, ജൂലൈ 3
13109 കൊൽക്കത്ത-ധാക്ക മൈത്രീ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 23, ജൂൺ 27, ജൂൺ 30.
13110 ധാക്ക-കൊൽക്കത്ത മൈത്രീ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 24, ജൂൺ 28, ജൂലൈ 1.
13129 കൊൽക്കത്ത-ഖുൽന ബന്ധൻ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 29
13130 ​​ഖുൽന-കൊൽക്കത്ത ബന്ധൻ എക്സ്പ്രസ്: ജൂൺ 29

ജൂലൈ മൂന്നിന് ശേഷം രണ്ട് ട്രെയിനുകളും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും. ഈ ട്രെയിനുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ദിവസവും നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പലരും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകുന്നതും. ബന്ധൻ എക്‌സ്‌പ്രസും മൈത്രീ എക്‌സ്‌പ്രസും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

Previous Post Next Post