സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ

(www.kl14onlinenews.com)
(27-FEB-2023)

സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പവന് 120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 5135 രൂപയും പവന് 41,080 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസംകൊണ്ട് സ്വർണവില പവന് 1800 രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത്.

ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,200 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 42,200 രൂപയായിരുന്നു വില. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രണ്ടുതവണയായി 680 രൂപ വർധിച്ച് 42,880 രൂപയായി. ഇത് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്വർണവിലയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണവില താഴുകയായിരുന്നു.

2023 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ സ്വർണവിലവിവര പട്ടിക

ഫെബ്രുവരി 1: 42,200 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 2: 42,880 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 3: 42,480 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 4: 41,920 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 5 : 42,120 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 6 : 42,120 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 7 : 42,200 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 8 : 42,200 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 9 : 42,320 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 10 : 41,920 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 11 : 42,080 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 12 : 42,080 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 13 : 42,080 രൂപ, 42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)
ഫെബ്രുവരി 14 : 41,920 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 15 : 41,920 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 16 : 41,600 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 17 : 41,440 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 18 : 41,760 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 19 : 41,760 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 20 : 41,680 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 21 : 41,600 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 22 : 41,600 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 23 : 41,440 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 24 : 41,360 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 25 : 41,360 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 26 : 41,360 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 27: 41,080(ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്)

ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ജനുവരി 1: 40480
ജനുവരി 2: 40,360
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880
ജനുവരി 5 : 41,040
ജനുവരി 6 : 40,720
ജനുവരി 7 : 41,040
ജനുവരി 8 : 41,040
ജനുവരി 9 : 41,280
ജനുവരി 10 : 41,160 
ജനുവരി 11 : 41,040 
ജനുവരി 12 : 41,040 
ജനുവരി 13: 41,280 
ജനുവരി 14: 41,600 
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16 : 41,760 
ജനുവരി 17 : 41,760 
ജനുവരി 18 : 41,600 
ജനുവരി 19 : 41,600 
ജനുവരി 20 : 41,880 
ജനുവരി 21 : 41,800 
ജനുവരി 22 : 41,800
ജനുവരി 23 : 41,880
ജനുവരി 24 : 42,160
ജനുവരി 25 : 42,160
ജനുവരി 26 : 42,480(ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 27 : 42,000 
ജനുവരി 28 : 42,120
ജനുവരി 29 : 42,120
ജനുവരി 30 : 42,120
ജനുവരി 31 :  42,000

Post a Comment

Previous Post Next Post