സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ, ഒരു പവന് 42,160 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(25-Jan-2023)

സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ, ഒരു പവന് 42,160 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില ഇപ്പോൾ. ഒരു പവന് സ്വർണത്തിന് 42,160 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7നായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2020 ൽ 42,000 ആയിരുന്നു വില.

സ്വർണവില ഇന്നലെയാണ് 42,160 രൂപയിലെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില 1934 ഡോളറാണ്. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇന്നലെ 35 രൂപയും പവന് പവന് 280 രൂപയാണ് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 5270 രൂപയാണ്.

നാല് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നതിനു ശേഷമാണ് ഇന്നലെ വില കുത്തിനെ കൂടിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച 41,880 രൂപയായിരുന്നു

2023 ജനുവരി മാസത്തിലെ സ്വർണവിലവിവര പട്ടിക ചുവടെ:

ജനുവരി 1: 40,480
ജനുവരി 2: 40,360 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880
ജനുവരി 5: 41,040
ജനുവരി 6: 40,720
ജനുവരി 7: 41,040
ജനുവരി 8: 41,040
ജനുവരി 9: 41,280
ജനുവരി 10: 41,160
ജനുവരി 11: 41,040
ജനുവരി 12: 41,120
ജനുവരി 13: 41,280
ജനുവരി 14: 41,600
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16: 41,760
ജനുവരി 17: 41,760
ജനുവരി 18: 41,600
ജനുവരി 19: 41,600
ജനുവരി 20: 41,880
ജനുവരി 21: 41,800
ജനുവരി 22: 41,800
ജനുവരി 23: 41,880
ജനുവരി 24: 42,160 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 25: 42,160 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)

Post a Comment

Previous Post Next Post