സ്വർണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

(www.kl14onlinenews.com)
(23-Jan-2023)

സ്വർണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ
തിരുവനന്തപുരം :
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില(Gold Price) ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 41,880 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 5,235 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പവന് 41,800 രൂപയായിരുന്നു വില. ജനുവരി 20ന് സ്വർണ വില ഉയർന്ന് പവന് 41,880 രൂപയായി മാറിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വില കുറയുകയായിരുന്നു.

വെള്ളി വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. വിലയിൽ നേരിയ വർധന മാത്രം. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 74.70 രൂപയാണ് വില. എട്ട് ഗ്രാമിന് 597.60 രൂപയാണ് വില . 10 ഗ്രാമിന് 747 രൂപയാണ് വില. ഒരു കിലോ വെള്ളിക്ക് 74,700 രൂപയാണ് വില.

ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ജനുവരി 1: 40480
ജനുവരി 2: 40,360
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880
ജനുവരി 5 : 41,040
ജനുവരി 6 : 40,720
ജനുവരി 7 : 41,040
ജനുവരി 8 : 41,040
ജനുവരി 9 : 41,280
ജനുവരി 10 : 41,160
ജനുവരി 11 : 41,040
ജനുവരി 12 : 41,040
ജനുവരി 13: 41,280
ജനുവരി 14: 41,600
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16 : 41,760
ജനുവരി 17 : 41,760
ജനുവരി 18 : 41,600
ജനുവരി 19 : 41,600
ജനുവരി 20 : 41,880 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 21 : 41,800
ജനുവരി 22 : 41,800
ജനുവരി 23 : 41,880

Post a Comment

Previous Post Next Post