സിദ്ദീഖ് കാപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടി​യെന്ന് പറയുന്ന അപകടകരമായ സാഹിത്യമെവിടെ? വല്ല ​സ്ഫോടനവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നോ? -സുപ്രീംകോടതി 2022

(www.kl14onlinenews.com)
(10-Sep -2022)

സിദ്ദീഖ് കാപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടി​യെന്ന് പറയുന്ന അപകടകരമായ സാഹിത്യമെവിടെ?
വല്ല ​സ്ഫോടനവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നോ? -സുപ്രീംകോടതി

Post a Comment

Previous Post Next Post