സ്വർണ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു, പവന് 44,480 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(July -19-2023)

സ്വർണ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു, പവന് 44,480 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുതിക്കുന്നു. പവന് 44,480 രൂപയാണ് സ്വർണ വില. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 400 രൂപ ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 5,560 രൂപയും. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണ വില.

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും വർധിച്ചു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 82 രൂപയാണ് വില. എട്ട് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 656 രൂപയും ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 82,000 രൂപയുമാണ് വില. ഇന്നലെ കിലോഗ്രാമിന് 81,400 രൂപയായിരുന്നു വില.

ജൂലൈ മാസത്തെ സ്വർണ വില

ജൂലൈ 1- 43,320 രൂപ
ജൂലൈ 2 - 43,320 രൂപ
ജൂലൈ 3 - 43,240 രൂപ
ജൂലൈ 4- 43,320 രൂപ
ജൂലൈ 5- 43,400 രൂപ
ജൂലൈ 6-  43,400 രൂപ 
ജൂലൈ 7-  43,320 രൂപ 
ജൂലൈ 8-  43,640 രൂപ
ജൂലൈ 9-  43,640 രൂപ 
ജൂലൈ 10 -43,560 രൂപ 
ജൂലൈ 11 -43,560 രൂപ 
ജൂലൈ 12 -43,720 രൂപ 
ജൂലൈ 13 -44,000 രൂപ 
ജൂലൈ 14 -44,000 രൂപ 
ജൂലൈ 15 -44,000 രൂപ
ജൂലൈ 16 -44,000 രൂപ 
ജൂലൈ 17 -44,000 രൂപ 
ജൂലൈ 18 -44,080 രൂപ 
ജൂലൈ 19 - 44,480 രൂപ 

ജൂൺ മാസത്തെ സ്വർണ വില 

ജൂൺ 1 - 44,500 രൂപ
ജൂൺ 2 - 77,800 രൂപ
ജൂൺ 3 - 44,240 രൂപ
ജൂൺ 4 - 44,240 രൂപ
ജൂൺ 5 - 44,240 രൂപ
ജൂൺ 6 - 44,480 രൂപ
ജൂൺ 7 - 44,480 രൂപ
ജൂൺ 8 - 44,160 രൂപ
ജൂൺ 9 - 44,480 രൂപ
ജൂൺ 10 - 44,400  രൂപ
ജൂൺ 11 - 44,400 രൂപ
ജൂൺ 12 - 44,320 രൂപ
ജൂൺ 13 - 44,320 രൂപ
ജൂൺ 14 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 15 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 16 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 17 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 18 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 19 - 44040 രൂപ
ജൂൺ 20 - 44000 രൂപ
ജൂൺ 21 - 43,760 രൂപ
ജൂൺ 22 -43,600 രൂപ
ജൂൺ 23 - 43,280 രൂപ
ജൂൺ 24 -43,400 രൂപ
ജൂൺ 25  -43,400 രൂപ
ജൂൺ 26 - 43,480 രൂപ
ജൂൺ 27 - 43,480 രൂപ
ജൂൺ 28 - 43,240 രൂപ
ജൂൺ 29 - 43,080 രൂപ
ജൂൺ 29 - 43,080 രൂപ

Post a Comment

Previous Post Next Post