സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം! പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു

(www.kl14onlinenews.com)
(03-FEB-2023)

സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം! പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു
തിരുവനന്തപുരം :
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകാല റേക്കോഡിലെത്തിയ സ്വർണ വില(Gold Price) ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 42,480 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,310 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 5360 രൂപയും പവന് 480 രൂപ വർധിച്ച് 42,880 രൂപയായും ഉയർന്നിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് വിലയായിരുന്നു ഇത്.

ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ഫെബ്രുവരി 1: 42,200 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 2: 42,880 രൂപ
ഫെബ്രുവരി 3: 42,480 രൂപ

ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ജനുവരി 1: 40480
ജനുവരി 2: 40,360
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880
ജനുവരി 5 : 41,040
ജനുവരി 6 : 40,720
ജനുവരി 7 : 41,040
ജനുവരി 8 : 41,040
ജനുവരി 9 : 41,280
ജനുവരി 10 : 41,160
ജനുവരി 11 : 41,040
ജനുവരി 12 : 41,040 
ജനുവരി 13: 41,280 
ജനുവരി 14: 41,600 
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16 : 41,760 
ജനുവരി 17 : 41,760 
ജനുവരി 18 : 41,600 
ജനുവരി 19 : 41,600 
ജനുവരി 20 : 41,880 
ജനുവരി 21 : 41,800 
ജനുവരി 22 : 41,800
ജനുവരി 23 : 41,880
ജനുവരി 24 : 42,160
ജനുവരി 25 : 42,160
ജനുവരി 26 : 42,480(ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 27 : 42,000 
ജനുവരി 28 : 42,120
ജനുവരി 29 : 42,120
ജനുവരി 30 : 42,120
ജനുവരി 31 :  42,000


Post a Comment

Previous Post Next Post