എഫ്സി കീഴൂറിന്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു

(www.kl14onlinenews.com)
(27-FEB-2023)

എഫ്സി കീഴൂറിന്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു
കാസർകോട് :
എഫ്സി കീഴൂറിന്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു
അസ്‌കർ എജി ശാക്കിർ എജി എന്നിവർ ചേർന്ന് ജലീൽ കോയയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു

Post a Comment

Previous Post Next Post