സ്വർണവില കുതിപ്പ് തുടരുന്നു;41,000 കടന്നു, മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് കൂടിയത് 680 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(05-Jan-2023)

സ്വർണവില കുതിപ്പ് തുടരുന്നു;41,000 കടന്നു, മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് കൂടിയത് 680 രൂപ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിനമാണ് സ്വർണവില ഉയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 160 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാന വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 41000 കടന്നു. മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് 680 രൂപയാണ് സ്വർണവില ഉയർന്നത്. വിപണിയിൽ ഇന്നത്തെ വില 41,040 രൂപയാണ്. 

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 20 രൂപ ഉയർന്നു. രണ്ട ദിവസമായി 65 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 5130  രൂപയാണ്.  ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയും ഇന്ന് ഉയർന്നു. 20 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്.  ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിപണി വില 4240  രൂപയാണ്.  

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വെള്ളിയുടെ വില കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ വിപണിയിലെ വില 75 രൂപയായി. ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ  മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം  ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ് 
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ സ്വർണവില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 

ഡിസംബർ 20 -  സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. വിപണി വില 39680  രൂപ
ഡിസംബർ 21 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 40,080  രൂപ
ഡിസംബർ 22 - ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 125  രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 40,200 രൂപ
ഡിസംബർ 23 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞു. വിപണി വില 39,760  രൂപ
ഡിസംബർ 24 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 125  രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 39,880 രൂപ
ഡിസംബർ 25 -  സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. വിപണി വില 39,880  രൂപ
ഡിസംബർ 26 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 39,960 രൂപ
ഡിസംബർ 27 -  സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. വിപണി വില 39,960  രൂപ
ഡിസംബർ 28 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 160 രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 40,120  രൂപ
ഡിസംബർ 29 - ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. വിപണി വില 40,040  രൂപ
ഡിസംബർ 30 -  ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 40,280  രൂപ
ഡിസംബർ 31 -   ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ ഉയർന്നു. വിപണി വില 40,480  രൂപ
ജനുവരി 1 - സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. വിപണി വില 40,480  രൂപ

Post a Comment

Previous Post Next Post