സ്വർണവില ഉയർന്നു, പവന് 240 രൂപയുടെ വർധന

(www.kl14onlinenews.com)
(30-DEC-2022)

സ്വർണവില ഉയർന്നു, പവന് 240 രൂപയുടെ വർധന
കൊച്ചി :
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില (Gold Price) ഉയർന്നു. ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഇന്ന് വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 40,280 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 30 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. ഇന്നലെ 10 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയും ഉയർന്നു. 20 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിപണി വില 4155 രൂപയാണ്.  

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് ഒരു രൂപ ഉയർന്ന് വിപണി വില  75 രൂപയായി. അതേസമയം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം  ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ്.

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില പവന്

ഡിസംബർ 1- 39,000 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)
ഡിസംബർ 2- 39400
ഡിസംബർ 3- 39560
ഡിസംബർ 4- 39560
ഡിസംബർ 5- 39,680
ഡിസംബർ 6- 39,440
ഡിസംബർ 7- 39,600
ഡിസംബർ 8- 39,600
ഡിസംബർ 9- 39,800 
ഡിസംബർ 10- 39920 
ഡിസംബർ 11- 39920
ഡിസംബർ 12- 39,840 
ഡിസംബർ 13- 39,840 
ഡിസംബർ 14- 40,240 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില)
ഡിസംബർ 15- 39,920
ഡിസംബർ 16 - 39,760 
ഡിസംബർ 17- 39,960 
ഡിസംബർ 18- 39,960 
ഡിസംബർ 19- 39,680
ഡിസംബർ 20 -39,680
ഡിസംബർ 21 -40,080 
ഡിസംബർ 22- 40,200 
ഡിസംബർ 23- 39,760 
ഡിസംബർ 24- 39,880 
ഡിസംബർ 25- 39,880 
ഡിസംബർ 26- 39,960
ഡിസംബർ 27- 39,960
ഡിസംബർ 28- 40,120 
ഡിസംബർ 29 - 40,040
ഡിസംബർ 30 - 40,280

Post a Comment

Previous Post Next Post