സ്വർണം വില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ,ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് 200 രൂപ

(www.kl14onlinenews.com)
(31-DEC-2022)

സ്വർണം വില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ,ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് 200 രൂപ
കൊച്ചി:
സംസ്ഥാനത്ത് വർഷാന്ത്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ(Gold Price) വർദ്ധനവ്. പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു പവന് 40,480 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 5060 രൂപയായി. ഇന്നലെ പവന് 40280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5035 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വില. 

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഒരു രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില  75 രൂപയാണ്. ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം  ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ്.

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില പവന്

ഡിസംബർ 1- 39,000 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില)
ഡിസംബർ 2- 39400
ഡിസംബർ 3- 39560
ഡിസംബർ 4- 39560
ഡിസംബർ 5- 39,680
ഡിസംബർ 6- 39,440
ഡിസംബർ 7- 39,600
ഡിസംബർ 8- 39,600
ഡിസംബർ 9- 39,800 
ഡിസംബർ 10- 39920 
ഡിസംബർ 11- 39920
ഡിസംബർ 12- 39,840 
ഡിസംബർ 13- 39,840 
ഡിസംബർ 14- 40,240
ഡിസംബർ 15- 39,920
ഡിസംബർ 16 - 39,760 
ഡിസംബർ 17- 39,960 
ഡിസംബർ 18- 39,960 
ഡിസംബർ 19- 39,680
ഡിസംബർ 20 -39,680
ഡിസംബർ 21 -40,080 
ഡിസംബർ 22- 40,200 
ഡിസംബർ 23- 39,760 
ഡിസംബർ 24- 39,880 
ഡിസംബർ 25- 39,880 
ഡിസംബർ 26- 39,960
ഡിസംബർ 27- 39,960
ഡിസംബർ 28- 40,120 
ഡിസംബർ 29 - 40,040
ഡിസംബർ 30 - 40,280 
ഡിസംബർ 31 -  40,480 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില)
 

Post a Comment

Previous Post Next Post